KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 570/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพวัตถุประสงค์ :ด้วยศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ” ในวันที่ 18 มกราคม 2551 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดประชุมวิชาการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ และเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
2 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th