KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 23/2542
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ Home page คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำHome page ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามควมในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศง2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำHome page คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
8 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
11 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2542                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th