KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 526/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้จัดโครงการแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550 พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นฯ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่อาจารย์และบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติ แห่งคุณค่าของความรู้ ความสามารถและคุณแห่งความดีที่ผู้ได้รับรางวัลได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น “คณะกรรมการโครงการแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
4 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th