KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 182/2546
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็กวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 264/2544 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบางท่าน ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็ก ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  ที่ปรึกษา
4 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  ที่ปรึกษา
6 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
7 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
8 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
10 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
12 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1) กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ของเล่น 3) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ของเล่นให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 4) ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะฯ 5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th