KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 469/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวงวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 396/2545 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลวง โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว หมดวาระการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อให้โครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการบริการสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
5 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
7 .  อ.วราพร สุนทร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินงานและติดตามประเมินผลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาโรคเบื้องต้น เพื่อให้ชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพของชาวเขาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะกรรมการกับหน่วยงานโครงการหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ และผู้นำชุมชนของชาวเขาในแต่ละพื้นที่
5. ให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 11 ตุลาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th