KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ได้มติเห็นชอบให้จัดงาน ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อหารรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2550 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนาม ต่อไปนี้เป็นกรรมการจัดงานหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษษแนะนำแก่คณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้การดำเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th