KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 99/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สำหรับสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ :ด้วยโครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้เข้าสู้การเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งมีความต้องการด้านการรักษาพยาบาล และการดูแลที่แตกต่างจากกลุ่มบุคคลทั่วไป เพือให้การจัดการบริการของสถานพยาบาลเป็นไปอย่างประสิทธิภาพเรียบร้อย ทั้งในด้านการจัดเตรียมของผู้ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อกำหนดมาตรฐานผผู้ประกอบวิชชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

รายนาม :
แต่งตั้งบุคคลตามความในมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 สภาพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 กันยายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th