KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2506/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหระ ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดให้มีงานทำบุญตัดบาตรเทโวโรหระ ประจำปี 2550 ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2550 วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มีโอกาสมร่วมทำบุยตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2550 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมตรา 18 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2550 ดังนี้

รายนาม :
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 กันยายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th