KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 80/2543
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชนวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธและรูปแบบในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
3 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา  รองประธานกรรมการ
6 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  รองประธานกรรมการ
7 .  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  คณะดำเนินงาน
9 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  คณะดำเนินงาน
10 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  คณะดำเนินงาน
11 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 เมษายน 2543                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th