KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 51/2543
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การยุติการข่มเหงในครอบครัวและสังคมวัตถุประสงค์ :ตามที่ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา ไ้ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการ การยุติการข่มเหงในครอบครัวและสังคม เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งให้บริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการข่มเหงทุกรูปแบบ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการ การยุติการข่มเหงในครอบครัวและสังคม ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2543                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th