KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 16/2543
เรื่อง มอบหมายหน้าที่บุคคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ในการปรับปรุงระบบงานวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการให้บริการเกี่ยวกับระบบงานการประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมในโครงการต่างๆ รวมทั้งการให้บริการผลิตเอกสารของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มงานดังต่อไปนี้

รายนาม :
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
1 .  นางรัชนี ทีปกากร  คณะทำงาน
2 .  นายเลื่อน สุวรรณ  คณะทำงาน
3 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  คณะทำงาน
 
งานผลิตเอกสาร
1 .  นายชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม  คณะทำงาน
2 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  คณะทำงาน
3 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  คณะทำงาน
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  คณะทำงาน
5 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :งานประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆของคณะฯ 1.ยืมเงินทดรองจ่าย 2.จัดเตรียมสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ 3.นัดหมายและรับส่งวิทยากร 4.ตอบรับผู้เข้าร่วมการอบรม 5.เชิญประธานในพิธีเปิด-ปิด 6.เชิญแขกและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด 7.ร่างคำกล่าวในพิธีเปิด-ปิด 8.พิธีกร 9.การต้อนรับผู้เข้าอบรม ที่พัก และการเลี้ยงรับรอง 10.หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการอบรม 11.ติดตามเอกสารจากวิทยากร ส่งพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำแฟ้มเอกสาร 12.จัดเตรียมเรื่องอาหารว่างและเครื่องดื่ม 13.อำนวยความสะดวกระหว่างการอบรม 14.จัดทำวุฒิบัตร และพิธีมอบวุฒิบัตร 15.จัดทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม 16.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย งานผลิตเอกสาร 1.พิมพ์เอกสารราชการและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 2.พิมพ์คู่มือการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 3.พิมพ์ข้อสอบ 4.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ประสานงานกับภาควิชาเกี่ยวกับการให้บริการงานพิมพ์เอกสาร 5.ตรวจสอบความถูกต้อง เรียงหน้า เย็บรวม เข้าปก เข้าเล่ม 6.หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 28 มกราคม 2543                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th