KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 457/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ โดยนำแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องดำเนินการภายใน 240 วัน นับตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2545 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
4 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายควบคุมภายในด้านการจัดการ
1 .  รศ.ศิริพร สิงหเนตร  ประธานกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
8 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
11 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการ
13 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการควบคุมภายในด้านงบประมาณ
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  ประธานกรรมการ
2 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
7 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
8 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
อนุกรรมการการฝ่ายการควบคุมภายในด้านการเงิน
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
5 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  เลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นายผจญ มงคล  กรรมการ
4 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
5 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1.พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย 2.รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 3.สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งจุดอ่อน ข้อเสนอแนะและแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th