KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2050/2550
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นไปด้วยความเรยบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก้ข้าราชการ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 34 แห่งพราราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในสถาบัน พ.ศ 2537 จึงแต่งตั้ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้กรรมการดังกล่วงมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในสถาบัน พ.ศ 2537 ดังนี้
1. วางนโยบายและกำหนดแนวทางการวิจัย และการบริหารภารกิจของสถาบันวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัย
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก
3. กำหนดแนวทางความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบันภายในปนะเทศและสถาบันภายนอกประเทศ
4.กำหนดแนวทางในการพัฒนาสถาบัน
5. พิจารณาการวางระเบียบ ข้อบังคับภานยในสถาบันตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
6. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการประจำสถาบัน
7. ให้คำปรึกษาต่อประธานคณะกรรมการประจำสถาบัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2550


รายนาม :
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 สิงหาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th