KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 331/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อเท็จจริงของข้าราชการคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ขอรับเงินค่าเช่าบ้านวัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ยื่นเรื่องขอรับเงินค่าเช่าบ้าน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้.-
1. ให้ตรวจสอบว่า ผู้ขอยื่นเรื่องรับเงินค่าเช่าบ้าน ได้เช่าบ้านผู้อื่นและพักอาศัยอยู่จริง หรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด.-
2. ให้ตรวจสอบอัตราราคาค่าเช่าบ้านว่า เหมาะสมกับสภาพแห่งบ้านหรือไม่.-
3. ในกรณีเช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสภาพบ้าน และราคาเหมาะสมหรือไม่.-
4. เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้รายงานตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ยื่นคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน.-
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 27 กรกฏาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th