KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1730/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551



วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะรับนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา เข้าสึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษk ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อให้ได้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพสูง และสามารถพัฒนาเเป็นบัณฑิตที่คุณภาพได้
เพื่อให้การรับนักเรียน/นักศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษาเข้าสึกษาตามโครงการพัมฯและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2551

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และประเภทกีฬาที่จะดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษษ ในดครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใดๆตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 13 กรกฏาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th