KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1525/2550
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากรักษษราชการแทนและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน หัวหน้าภาควิชการบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่2708/2548 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารยื ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ให้รักษาราชการทนหัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นมานั้น บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานว่า รองอศาสตราจารย์ ดร. เรมวล นันท์ศุวัฒน์ ได้เสนอขอลาออกจากรักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาล ด้วย จึงทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลรับผิดชอบงานของภาควิชาบริหารการพยาบาล ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และได้เสนอชื่อข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาลดังกล่าว แล้ว ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารงานภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 18 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 ประกอบกับข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ 2541 จึง
1. อนญาตให้ รองศาสตรจารย์ ดร. เรามวล นันท์ศูภวัฒน์ ลาออกจากรักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาตร์ ตามที่เสนอ
2. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตรจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 0542 ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ให้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2550


สั่ง ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th