KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 239/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำหนดจะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550” แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 230 คน ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 และห้อง 405 -406 ชั้น 4 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีเอกสาร
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
7 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
3 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
4 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
5 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
7 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2550

สั่ง ณ วันที่ : 24 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th