KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการดครงการประชุมวิชาการ การจัดการแบบโลจิสติกส์กับแนงคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมวิชาการ เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบโลหจิสติกส์ และแนวคิดเสรษฐกิจพอพียง และยังเพื่อสร้าวเครือข่ายการวิจัยด้านการบริหารการพยาบาลระหว่างสมาชิก ซ่งจัดโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2550 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนาดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  เลขานุการ
4 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  เลขานุการ
 
ฝ่ายวิชาการ
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
ฝ่ายทะเบียนและการเงิน
1 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร
1 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่และเวที
1 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
 
ฝ่ายจัทำสรุปผลงานสมาคม
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
5 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th