KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งประธานคณะกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 ได้ทำการเลื่อกตั้งประธานคณะกรรมการสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามข้อ 11 (1) แห่งระเบียบการสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2538 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 และได้มีมติเลือกตั้งให้ นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินการของสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งให้ นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2552

รายนาม :
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการกลาง
ก. อำนาจและหน้ารที่ของคณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการดำเนินงานดำเนินการของสโมสรให้สอดคล้องกับความต้องการสมาชิกส่วนใหญ่และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณรวมถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสโมสร
2.ดำเนินการสรรหาผู้เหมาะสมเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสร
3.แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินของสโมสรและชมรมเป็นประจำทุกปี การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ตรวจสอบบัญชีให้จ่ายจากเงินรายได้ของสโมสร ทั้งนี้ตามอัตรา ที่คณะกรรมการกลางกำหนด
4.พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับชมรมต่างๆ ของสโมสร
6. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อนายกสโมสร
7. ควบคุมการดูแลการใช้จ่ายของคณะกรรมการดำเนินงาน โดยตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายเงินของสโมสรที่นายกสโมสรเป็นผู้เสนอทุกๆเดือน
8. หากเกิดกรณีเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของสโมสรหรือมีพฤติการณืไม่น่าไว้ใจ คณะกรรมการกลาง อาจเรียกประชุมเพื่อลงมติถอดถอนนายกสโมสร และคณะกรรมการดำเนินงานออกจากตำแหน่งก่อยครบวาระได้ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการกลางทั้งหมด
9. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของสโมสรประจำปี ที่เสนอโดยนายกสโมสร และรายงานผลการดำเนินของสโมสรเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ


สั่ง ณ วันที่ : 29 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th