KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1393/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานวิชาการ ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิชาการ และสนับสนุนวิชาการไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ ตามรายนามในเอกสารดังแนบ
โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ ดำเนิการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศกึษา ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2550รายนาม :
บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2550
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 
คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2550
1 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
 
คณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 4 -5 กรกฏาคม 2550
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2550
1 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 2 -3 กรกฏาคม 2550
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
คณะมนุษย์ศาสตร์ วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2550
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th