KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1011/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขององค์การในกำกับมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :อนุสาธิจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์ดรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ 2548 กำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจกำกับดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการขององค์กรในกำกับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรในกำกับนั้นๆ
บัดนี้ คณะกรรมการติตามการดำเนินงานองค์กรในกำกับมหาวิทยาลย ดำรงตำแหน่งใกล้ครบกำหนด 2 ปี จามวาระในวันที่ 19 พฤษภาคม 2550
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 และข้อ10 วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์ในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ 2548 จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการการติดตามการดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาล

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1. ติดตามการดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย
2. พิจารณารายงานประจำปีขององค์ในกำกับมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนออธิการบดี
3. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่ออธิการบดีเกี่ยวกับการเสนอจัดตั้งองค์ในกำกับมหาวิทยาลัย
4.ให้คณะกรรมการชุดนี้มีวาระ 2 ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ : 3 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th