KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 218/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ตลอดจนกิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จัดโดยคณะฯ และสโมสรนักศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการศึกษาและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th