KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 233/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ มหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดจัดโครงการมหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน ประจำปี 2550 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพถ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน ประจำปี 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวด
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวปิติพร โนจนานฤดม  กรรมการ
4 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
2 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th