KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 411/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสุตรเป็นไปด้วยเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสุตร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
 
1 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงานด้านวิชาการของหลักสูตร ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตร 3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนวิชาในหลักสูตร
ให้คณะกรรมการมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548

สั่ง ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th