KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 234/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปีที่ 1วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปีที่ 1” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
4 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
7 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
5 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th