KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 258/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 199/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2548 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็นที่ปรึกษาของคณะของคณะกรรมการหอพักและนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก
2. เสนอแนะการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการหอพักต่อคณะฯ
3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพัก และว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหอพัก
4. พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก โดยความเห็นชอบของประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
5. เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
6. ช่วยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก
7. มีอำนาจเปิดและค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้เมื่อมีเหตุสมควร
8. ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก
9. เสนอพิจารณาโทษผู้กระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับหอพัก ตามนัยในหมวดที่ 7 10. เสนอแนะข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับหอพักและกิจการในหอพักต่อคณะ
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th