KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3524/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา2547วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีผลการเรียนดีโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการวิศวะสู่ชุมชน โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการบัณฑิตเพื่อสังคม โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท โครงกสารนักคิดเพื่อสังคม เพื่อเข้สศึกษาในมหาวิทยาลัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2547 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัเชียงใหม่ เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ฯ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
6 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
11 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
12 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
 
ผู้ประสานงาน
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะดำเนินงาน
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะดำเนินงาน
 
เจ้าหน้าที่จัดสถานที่
1 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th