KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 209/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จะจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาล-ศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับและของที่ระลึก
1 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
2 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
3 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
5 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 3 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th