KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2909/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเยงใหไม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 เพื่อรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ดังนี้

รายนาม :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
4 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
5 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
6 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
9 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
10 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
11 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th