KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 185/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion: A New Paradigm) (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 48/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion: A New Paradigm) ในระหว่างวันที่ 3- 4 พฤษภาคม 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่าง ยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion: A New Paradigm) (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายดำเนินการประชุม
1 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
8 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
11 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
14 .  อ.วราพร สุนทร  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 20 เมษายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th