KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 272/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชนวัตถุประสงค์ :ตามที่ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง "โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและชุมชนในลักษณะของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสตรีนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชน ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชน
1 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
7 .  นางสาวประติมา ภัทโรวาสน์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
9 .  อ.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล  กรรมการ
10 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 ตุลาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th