KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 332/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 196/2542 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นมา
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
6 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
7 .  รศ.ศิริพร สิงหเนตร  กรรมการ
8 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
10 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
11 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาและวางแผนการศึกษา 2.พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา 3.พิจาณาการเปิดกระบวนวิชาใหม่และยกเลิกกระบวนวิชา 4.พิจาณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 5.ประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 6.พัฒนาระบบการประเมินผลภาคปฏิบัติ 7.พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาการเรียนการสอน 8.พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนกำหนดการศึกษา 9.พิจารณาให้ความเห็นแก่คณะฯในการบริหารงานวิชาการ 10รับผิดชอบโครงการและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 11ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th