KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 75/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 40 /2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549 ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1. สนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ป1.1 ระธานประจำสนามสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
 
1.2 รองประธานประจำสนามสอบ
1 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
1.3 กรรมการประจำสนามสอบ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
1.4 ผู้ควบคุมห้องสอบ
1 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
9 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
11 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
13 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
14 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
19 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
21 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
23 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
24 .  อ.วราพร สุนทร  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
26 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
27 .  อ.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
30 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
31 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
32 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
33 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
34 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
35 .  อ.อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
36 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
2. สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 
2.1 ประธานประจำสนามสอบ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ประธานกรรมการ
 
2.2 รองประธานประจำสนามสอบ
1 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  รองประธานกรรมการ
 
3. สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 
3.1 ประธานประจำสนามสอบ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ประธานกรรมการ
 
3.2 รองประธานประจำสนามสอบ
1 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  รองประธานกรรมการ
 
4. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
5 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th