KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0206/2550
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0098/2550 ลงวันที่ 17 มกราคม 2550 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้าเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบสมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ในคณะหรือสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2550 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสัมภาษณ์จากคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 0098/2550 ในส่วนของคณะดังนี้

รายนาม :
คณะพยาบาลศาสตร์ แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ดังนี้
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
4 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th