KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0146/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2550วัตถุประสงค์ :ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาคคัดเลือก หน่วยงานหรือดครงการของชาติ ประจำพุทธศักราช 2550 เพื่อเข้าร่วมรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติและสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำ พุทธศักราช 2550 ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประตจำพุทธศักราช 2550 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกฯต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th