KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0098/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ในคณะฯหรือสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2550 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงเห็นสมควรให้มีคระกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ข้อเขียน ได้ ดังนี้

รายนาม :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
กรรมการสอบสัมภาษณ์
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
5 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
6 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
8 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
9 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
ผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
ภารโรงที่จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์
1 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th