KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศสมาคมพยาบาลพยาบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องพิธีกรรมทางศาสนาในการพัฒนาจิตใจ สำหรับพยาบาลวัตถุประสงค์ :เนื่องด้วย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือจะได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องพิธีกรรมทางศาสนา ในการพัฒนาจิตใจสำหรับพยาบาลและพิธีสืบชะตาหลวง และกิจกรรมสังสรรค์ 45 ปี รวมใจพยาบาลภาคเหนือ ในวันเสารื ที่ 25 พฤศจิกายน 2549 โดยมีกิจกรรมการภาคเช้า คือ พิธีกรรมกาทางศาสนาในการพัฒนาจิตใจสำหรับ พยาบาล และพิธีสืบชะตาหลวง ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ และภาคกลางคืน เป็นกิจกรรมสังสรรค์ 45 ปี รวมใจพยาบาลภาคเหนือ ร โรงแรมโนดวเทล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยคตวามเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

รายนาม :
กรรมการที่ปรึกษา ผู้สนับสนุนและร่วมทำบุญ
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร -เครื่องมือ
1 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
ฝ่ายประเมินผล
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th