KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 333/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 142/2544 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สุชารี เหล่ารักพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
6 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
7 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย 2. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานของโครงการฯ กับงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา หน่วยฝากครรภ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินงานและติดตามประเมินผลการให้บริการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด 4. จัดหลักสูตรอบรมการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด 5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 สิงหาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th