KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการขอความร่วมมือส่วนราชการในสังกัดเสนอชื่อข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น บัดนี้ ส่วนราชการได้เสนอชือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการกลางสดมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ เพื่อให้เป้นไปตามข้อ 15.1 แห่งประกาสมหาวิทยาลัย เรื่องระเบียบการสโมสรข้าราชการมหาวิทมยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2538 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาสแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

รายนาม :
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th