KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 04/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ จะจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณแก่เด็ก ส่งเสริมความรู้ต่าง ให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ทักษะชีวิตและสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็ก ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 08.00 -12.00 ณ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ประธานกรรมการ
 
เลขานุการและเหรัญญิก
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และหารายได้
1 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม
1 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและประเมินผล
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของขวัญของรางวัล
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และยานพาหนะ
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th