KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 521/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างสระวารีบำบัด โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปา เพื่อสุขภาพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว้าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7)จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสรางสระวารีบำบัด โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปา เพื่อสุขภาพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้

รายนาม :
1. องค์ประกอบ คณะกรรมการการตรวจการจ้าง
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่
ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 72 โดยเคร่งครัด และรายงานผลให้ทราบ

สั่ง ณ วันที่ : 22 กันยายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th