KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 644/2549
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 59/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากร คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของคณะฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนเนการของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้า'ถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
8 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
10 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
11 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
14 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th