KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 643/2549
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและตั้งแต่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 430 / 2548 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยให้มีวาระการดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2548 เปป็นต้นมานั้น

เนื่องจากคณะฯ ได้มีการทดลองปรับโครงสร้างเพื่อรองรับดารเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ และมุ่งสู้ความเป็ยเลิศและ อิสระเชิงวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่วง เป็รไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงยกเลิกคำสั่งกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
6 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
8 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
9 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
2. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. ดำเนินการและ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านบริการวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาการสอน การจัดตารางสอน การจัดตารางสอบ
4. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาขอกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี
5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 6. ประเมิน ผลการจัดการการศึกษาปริญญาตรี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตราฐานพันธกิจ ทุกภาคการศึกษา
7. พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา และแผนกำหนดการศึกษาในหลักสุตรระดับปรญญาตรี
8. ติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิตทุกปีการศึกษา


สั่ง ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th