KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 636/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่น สปสช.วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรองหลักสุตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 4 เดือน จากสภาการพยาบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 ซึ่งสามารถจัดการอบรมได้ต่อเนื่องภายใน 5 ปี เพื่อช่วยให้พยาบาลวิชาชีพ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการรักษาโรคเบื้องต้น ตามบทบาทพยาบาลเวชทั่วไป ให้มีความถูกต้องทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงร่วมกับสถานที่บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)ในปี 2549 ขึ้น เป็นรุ่น สปสช. ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 4 พฤษภาคม 2550

เพื่อให้การอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาจชตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่น สปสช. ประกอบ

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
5 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
5 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
9 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
10 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
12 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th