KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 632/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาวะ และให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ได้ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเอง ให้นักศึกษาได้มีเวทีนำเสนอโครงการพัฒนาสุขภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการสร้างเสริมสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2549 ณ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และอาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
 
กรรมการเสวนาสร้างเสริมสุขภาพ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสาร และการประเมินผล
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมออกร้านเพื่อสุขภาพ
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพ
1 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th