KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 630/2549
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุม Bi-Regional Workshop on InjurySurveillance Initiation and Developmentวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการประชุม Bi-Regional Workshop on Injury Surveillance Initiation and Development ในระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2549 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุม Bi-Regional Workshop on Injury Surveillance Initiation and Development” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
7 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th