KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 193/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึึกษา ประจำงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกาาของงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศง 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานนโยบายและแผน

รายนาม :
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
7 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 2.จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของงานนโยบายและแผน 3.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตภาระงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับองค์ประกอบในหารตรวจสอบคุณภาพของงานและคณะฯ 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 2 สิงหาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th