KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3305/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang mai University Journal สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ :ตามที่คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1938/2549 ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang mai University Journal เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำ Chiang mai University Journal นั้น
บัดนี้ ได้มีการจัดทำ Chiang mai University Journal เป็น 2 สาขา คือ 1) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคณะทำงานฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้น ดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 (1)แห่งพระราชบัยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530 จึงเห็นสมควร
1. ยกเลิกคำสั่งที่ 1938/2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang mai University Journal
2. แต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำChiang mai University Journal สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายนาม :
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th