KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 176/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนยืส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 121/2542 ลงวันที่ 20กรกฎาคม 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ี 20 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นมา
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศง 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคระกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการโครงการศูนยืส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
1 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
5 .  รศ.นิลพรรณ รัตน์ดิลกพานิชย์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
9 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
10 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
11 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการฯให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการวิจัย 2.ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานของโครงการฯกับหน่วยงานและองคืกรที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานและติดตามประเมินผลการให้บริการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 4.จัดหลักสูตรอบรมการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแก่พยาบาลทั่วไป 5.จัดอบรมการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพประชาชนทั่วไป 6.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 20 กรกฏาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th