KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 560/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญในโครงการรณรงค์การอนุรักษ์เพื่อประหยัดพลังงาน ระยะที่ 1วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และระบบกายภาพ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการรณรงค์การอนุรักษ์เพื่อประหยัดพลังงาน ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ มีความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์เพื่อประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค ในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดบอร์ดความรู้ บอร์ดแสดงการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงการประกวด คำขวัญด้านการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการตัดสินประกวดคำขวัญในโครงการรณรงค์การอนุรักษ์เพื่อประหยัดพลังงาน ระยะที่ 1” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
6 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th